Koloběh vody v přírodě: Jak to celé funguje?

0
116
zobrazení
Voda na Zemi a její koloběh

Voda a koloběh vody je základním prvkem pro veškerý život a základem k udržení života na naší planetě. Koloběh vody je neustále poháněný sluncem, gravitací a různými geologickými a biologickými procesy. Množství vody na planetě Zemi zůstává pořád stejné. Voda se nikam neztrácí ani nepřibývá. Pouze prochází různými transformacemi. V našem článku se dozvíte, kolik máme vody na Zemi, jakým způsobem funguje koloběh vody nebo proč je sucho a nedostatek vody pro nás tak ohrožující.

Voda na naší planetě Zemi

Planeta Země, někdy nazývaná také jako Modrá planeta, dostala své jméno oprávněně, a to kvůli výraznému prvku na jejím povrchu – vodě. Povrch planety Země je přibližně 510 milionů kilometrů čtverečních, z toho je více než 70 % povrchu Země pokryté vodou

Jak již bylo řečeno, voda tvoří asi 70 % povrchu celé Země. Většina vody na naší planetě je buď zmrzlá nebo slaná voda. Pouze malý zlomek této vody je ve formě sladkých vod, které jsou vhodné pro lidskou spotřebu a zemědělství.

  • 97,5 % vody je tvořena slanou vodou, která je v oceánech a mořích.

  • Zbývajících 2,5 % tvoří sladká voda, která je v ledovcích, řekách, jezerech, potocích a podzemních vodách.

Česká republika je zemí, která se může pyšnit bohatým vodním dědictvím. Vodstvo v ČR zahrnuje potoky, řeky, rybníky, jezera a další vodní plochy, které mají nejen význam pro ekosystém, ale také pro rekreační a hospodářské účely. 

Jak můžete vidět, většina vody je uložena v oceánech a mořích, což znemožňuje její okamžitou konzumaci. Ze sladké vody je většina obsažena v ledovcích a podzemních vodních zásobách, což zanechává jen velmi malé množství sladké vody dostupné pro lidskou spotřebu na povrchu planety

Modrá planeta

Co je to koloběh vody?

Koloběh vody je v naší přírodě jedním z největších oběhů na Zemi. Koloběh vody neboli hydrologický cyklus je tzv. neustálé putování vody, které je následně doprovázeno změnami jejího skupenství. Celkové množství vody na naší planetě zůstává pořád stejné a nepřetržitě se vrací do oběhu. Tento proces je poháněn prostřednictvím energie Slunce. 

Začíná to tak, že je povrchová voda (voda v oceánech, jezerech, řekách a dalších povrchových vodních tocích) vystavena slunci. Sluneční záření ohřívá hladinu těchto vod, což pak způsobuje, že voda se zahřeje a začne se z ní vytvářet vodní pára. Tento proces se nazývá vypařování

Vodní pára stoupá vzhůru do atmosféry, kde se postupně ochlazuje a začínají se tvořit mraky. Mraky se mohou dělit podle výšky výskytu, a to na čtyři typy mraků – nízké, střední, vysoké výšky či patra. Voda pak postupně kondenzuje do malých kapek a díky změnám teploty dochází k tvorbě srážek. Tyto kapky nakonec spadají zpět na zemský povrch, obvykle ve formě deště, krupobití nebo sněhu.

Srážky, které se shromažďují na povrchu Země, pokračují v tomto cyklu dál. Buď se odpařují znovu, mohou stékat po povrchu země a tvořit dál řeky, potoky, jezera nebo mohou pronikat do zemského povrchu, kde se mohou stát součástí podzemních vodních zásob. I tyto podzemní vody často nakonec vystupují zpět na povrch a znovu se odpařují. Tím je hydrologický cyklus oběhu vody uzavřen a dokončen.

Tento cyklus je základem pro udržení zásob pitné vody a podporu ekosystémů. Když je voda přítomná a cyklus funguje hladce, ekosystémy prosperují, a lidé mají přístup k nezbytné pitné vodě pro své potřeby.

Nicméně problémy mohou nastat, když tento cyklus narušuje změna klimatu, znečištění vody nebo přírodní katastrofy. To může vést k suchu a nedostatku vody v některých oblastech, což má vážné důsledky pro lidi, zemědělství a ekosystémy.

V důsledku toho je důležité sledovat a řídit koloběh vody, abychom minimalizovali jeho negativní dopady a zajistili udržitelný přístup k vodním zdrojům pro současné i budoucí generace. To zahrnuje správnou vodní správu, ochranu ekosystémů a úsilí na snižování emisí skleníkových plynů, které přispívají k změnám klimatu a mohou ovlivnit tento důležitý cyklus.

koloběh vody v přírodě
Koloběh vody v přírodě

Jaké jsou skupenství vody?

V nepřetržitém procesu koloběhu vody se voda přeměňuje na 3 podoby:

  • plynné skupenství – v podobě vodní páry ve vzduchu,
  • kapalné skupenství – v podobě deště a vody,
  • pevné skupenství – v podobě sněhu nebo ledu.

Problematika nedostatku vody a sucha 

Určitě jste zaznamenali alarmující zprávy o velkém prohlubování sucha a také nedostatku pitné vody. Důležité je pochopit, že i když celkové množství vody na planetě zůstává stále stejné, tak její dostupnost může být výrazně ovlivněna různými faktory, zejména klimatickými změnami. V průběhu procesu koloběhu vody, se voda neustále přemisťuje a tím také mění své skupenství v jinou podobu

Jedním z klíčových jevů jsou právě zmíněné klimatické změny, které způsobují nerovnováhu mezi příjmem a ztrátou vody v určitých regionech.

Tání ledovců je jedním z hlavních příčin, které mají za následek zvyšování hladiny oceánů a moří, avšak na druhé straně můžeme vidět vysychající zásoby sladké vody nebo zmenšování podzemních vod. 

Hlavní příčinou sucha a nedostatku vody v případě České republiky je zásadní to, že téměř veškerá dostupná voda pochází z množství srážek, které se v posledních desetiletích příliš nezměnilo. Současně ale stoupající průměrná teplota způsobuje zvýšené odpařování vody, čímž množství vody, které se dostane do půdy a podzemních zásob, klesá a také se nestačí vsáknout do půdy.

Dalším faktorem jsou dlouhodobé změny vodních toků, které mohou být důsledkem urbanizace, změn v krajině nebo odlesňování. Tyto faktory mohou ovlivnit dostupnost vody v určitých regionech.

Jak zadržovat vodu v krajině?

Zadržování vody v krajině sice asi nemění globální oteplování, ale má pozitivní dopad na místní mikroklima a zvyšuje biodiverzitu.

Jak na to? Klíčovým prvkem je obnova a vytvoření nových tůní a rybníků, zakládání mokřadů a revitalizace vodních toků.

Kromě toho, jako jednotlivci, můžeme využít existují komplexní systémy pro zadržování vody, jako jsou akumulační a retenční nádrže. Tyto objemné zásobníky na vodu se úspěšně budují nejen u rodinných domů nebo například firem, ale také ve městech.

Je nutné, aby současná, ale i budoucí generace se naučila šetrně hospodařit s vodou. Mnohdy stačí přijmout několik jednoduchých návyků, které mohou výrazně snížit naši spotřebu vody. Tím nám poděkuje naše příroda, ale také vaše peněženka.

Koloběh vody v přírodě je klíčový pro udržení ekologické rovnováhy na naší planetě. Bez něj by byl život na Zemi nemožný. Je důležité chápat a chránit tento koloběh, abychom zajistili dostatečné zásoby pitné vody a udržitelnost životního prostředí pro budoucí generace. 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Prosím vložte své jméno